متن آهنگ سعید شریعت تنها شدم

آهنگ تنها شدم از سعید شریعت

تکست آهنگ تنها شدم از سعید شریعت

تنها شدم تنها شدم بیگانه از دنیا شدم در شهر خود رسوا شدم
با عشق و مستی ساقر پرستی کامم روا باشد
بی یار و منزل جای من و دل می خانه ها باشد
گر بر مزارم بگذری عشقم به خاطر آوری
بشکسته ای جام مرا ساقر زنی با دیگری
همدمه پیمانه ام ساکن ویرانه ام
از وفا بیگانه ای با جفا بیگانه ام
همدمه پیمانه ام ساکن ویرانه ام
از وفا بیگانه ای با جفا بیگانه ام
راندی مرا راندی مرا اهل جنون خواندی مرا
راندی مرا راندی مرا اهل جنون خواندی مرا
تنها شدم تنها شدم